เชิญร่วมสมัครประกวด MISS QUEEN PAO PAO 2013
MISS QUEEN PAO PAO 2013
วันที่ 19 กันยายน 2556

การรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่ วันนี้– 19 กันยายน 2556
- สามารถรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน Pao Pao Super shop สาขาหางดง เชียงใหม่วันนี้ -19 กันยายน 2556 หรือสมัครหน้างานได้เลยในวันประกวด (19 กันยายน2556)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-273-815-7,085-694-2200, 085-694-0220
หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
(ถ้ากำลังศึกษาอยู่) พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด (4 x 6 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ค่าสมัคร 200 บาท / ท่าน (เฉพาะผู้สมัคร 10คนแรกได้ค่ารอบ)

เกณฑ์การตัดสิน
- เกณฑ์การประกวดรอบที่ 1 และ 2 (คะแนนเต็ม 100คะแนน)
- แต่งกายตามกำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม 20 คะแนน
- บุคลิกภาพ 20คะแนน
- รูปร่างและหน้าตาสวยงาม 60คะแนน
- เกณฑ์การประกวดรอบที่ 3 (คะแนนเต็ม 100คะแนน)
- ตอบคำถามได้ถูกต้อง 30คะแนน
- การสื่อสารด้วยภาษาไทยถูก อักขระ คำ ประโยค เสียง ชัดเจน 30คะแนน
- บุคลิกภาพ ท่าทีสง่างาม 20คะแนน
- ไหวพริบปฏิภาณ 20คะแนน
 
คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผู้สมัครร่วมการประกวด ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ และเด็ดขาด
คณะกรรมการจะดำเนินการประกวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโดยเคร่งครัด ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมประกวดจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบฯ นี้ ด้วยประการใด ๆ มิได้
*** ข้อความใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ เท่านั้น

เงินรางวัลการประกวด

1. ชนะเลิศ MISS QUEEN PAO PAO Super shop 2013 ประจำปี 2556
ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท มงกุฎ พร้อมสายสะพาย
2. รองอันดับ 1 MISS QUEEN PAO PAO Super shop 2013 ประจำปี 2556
ได้รับ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมสายสะพาย
3. รองอันดับ 2 MISS QUEEN PAO PAO Super shop 2013 ประจำปี 2556
ได้รับ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
4.MISS QUEEN PAO PAO หัวโปก 2013 จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย
5. MISS QUEEN PAO PAO Super Model 2013 นางงามนางแบบ จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
6. MISS QUEEN PAO PAO HEAVY WIEGHT 2013 นางงามตุ้ยนุ้ย จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
7. MISS QUEEN PAO PAO BEST CUSTOME 2013 นางงามแต่งกายยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
8. MISS QUEEN PAO PAO OLD OVER 2013 นางงาม 30 ยังแจ๋ว 2013 จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
9. MISS QUEEN PAO PAO นางงามพยายามสวย 2013 จำนวน 1 รางวัล
ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
10.MISS QUEEN PAO PAO SURPRISE 2013 จำนวน 1 รางวัล
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย
11. ผู้เข้าประกวด 10 ท่านแรก ที่มาสมัครจะได้รับ คนละ 500 บาท