ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อทำงานเกี่ยวกับการรับจัดงานกิจกรรมทางการตลาด โดย นายษัษฐพรรษ บุญสละและทีมงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯคือ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมทางการตลาด ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความทัดเทียมกับส่วนกลาง และเป็นที่ปรึกษาพร้อมดำเนินการให้กับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีความประสงค์จะจัดทำกิจกรรมด้านการตลาด ผู้บริหารและทีมงานในบริษัทล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยุและโทรทัศน์ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านโฆษณาจึงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาผสมผสานเข้าด้วยกันและนำเสนอในรูปแบบที่แปลกและน่าสนใจ จนก่อตั้งเป็นบริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด เพื่อรับบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดและรับจัดงาน EVENT ในทุกรูปแบบ
 
      โดยปัจจุบันนี้ บริษัท เพอร์เฟค ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี แต่ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้กับลูกค้าองค์กร ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนหลายกลุ่มดังต่อไปนี้
 
1. กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, สำนักพัฒนาชุมชน, อุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง ฯลฯ
 
2. กลุ่มหน่วยงานเอกชน 
ได้แก่ Honda, Canon, HP, TaylorMade Adidas, ธนาคารกสิกรไทย, การบินไทย, ยูนิลีเวอร์, เนสเล่, สยามกลการ, Heineken, Bacardi Thailand, Central, Cle de Peau Beaute’, Top Supermarket, Mister Donut, Tony & Guy, Cherilon, AIS, True, Singha, 124 Communication, Index Event Agency, Scenario,  ฯลฯ
 
3. กลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้ประเทศไทย
ได้แก่ Jack Morton Worldwide (A global experiential Marketing agency, Convergys Worldwide (Singapore), HP Singapore, Guerlain Paris (Korea) ฯลฯ